Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Huisregels

Om duidelijkheid te verschaffen naar de ouders over hoe we omgaan met bepaalde zaken, zijn er huisregels opgesteld. Hieronder vindt u de huisregels van kinderdagverblijf De Speelhoeve:

1. Begripsbepaling
Kinderopvang
Het buiten de gezinssituatie kunnen bieden van onderdak, verzorging en begeleiding tegen een geldelijke vergoeding, voor één of meer dagen per week aan meerdere kinderen tegelijk, in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar (begin basisschool).

Incidentele opvang
Indien in de privé sfeer geen opvang geregeld kan worden, kan er in overleg met Marianne Hamersma (en indien er een kindplaats aanwezig is) incidentele opvang worden geboden.

2. Openingstijden
De Speelhoeve is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) geopend van 7:15 uur tot 18:15 uur.

De kinderopvang is 52 weken per jaar open, met uitzondering van de volgende feestdagen:
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag
1e en 2e kerstdag

3. Voeding
Bij KDV De Speelhoeve gaan we bewust om met verantwoorde voeding. De Speelhoeve is van mening dat elke baby in verband met gevoeligheid voor bepaalde babyvoeding zijn/haar eigen flesvoeding dient te behouden. Daarom heeft het kinderdagverblijf besloten geen flesvoeding te verstrekken. Ook dient het kind het ontbijt c.q. eerste (fles)voeding thuis genuttigd te hebben. Het kinderdagverblijf verstrekt daarentegen wel het fruit(hapje) en de broodmaaltijd (lunch), drinken en de tussendoortjes. Op verzoek kunnen we de kinderen tot de leeftijd van 1 jaar tussen de middag of uiterlijk 16:15 uur een warme maaltijd geven, welke door de ouders is bereid.

4. Brengen/Halen
Het kinderdagverblijf is geopend van 7.15 uur tot 18.15 uur. De kinderen kunnen worden gebracht tussen 7.15 uur en 8.45 uur. In de plaatsingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de breng- en haaltijden, aangezien deze bepalend zijn voor de uiteindelijke opvangkosten.  Betreft het opvang voor een halve dag, dan kunnen de kinderen tussen 12.15 en 13.00 gebracht c.q. gehaald worden. De kinderen kunnen weer worden opgehaald vanaf 16.45 uur tot 18.15 uur.

5. Bereikbaarheid
In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat de ouder(s) telefonisch bereikbaar is/zijn op de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is. De ouder dient daarom door te geven, waar de ouder telefonisch bereikbaar is. Mocht het kind door een ander persoon worden opgehaald, dan dient dit vooraf bekend te zijn. Indien dit niet het geval is, zal er telefonisch contact gezocht worden met één van de ouders. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, zal het kind, uit veiligheidsoverwegingen, niet worden meegegeven aan de andere persoon.

6. Ziekte
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor de Kinderopvang Artikel 11, lid 2.

Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt,) over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden Celcius.
Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus en diarree. Op onze website staat een link welke verwijst naar de pagina van de GGD Fryslan, welke alle veel voorkomende infectieziektes omschrijft op een kinderopvang.  Tevens wordt beschreven wat de symptomen zijn van de verschillende ziektes en de wijze van handelen.
De leiding zal m.b.t. het verrichten van medische handelingen het protocol ” Protocol geneesmiddelenverstrekking en verrichting medische handelingen.” naleven.

7. Vaccinaties
De GGD wil beschikken over de vaccinatiegraad van de kinderen op de kindercentra. Daarom dienen ouders een kopie van de inentingskaart van hun kind(eren) in te leveren.

8. Kleding
Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat er op het kinderdagverblijf altijd een ‘pakketje schone kleding’ (inclusief luiers) aanwezig is. Deze kunt u in de hiervoor bestemde bak leggen.

9. Snoepen
Het is niet toegestaan snoep van thuis mee te geven naar het kinderdagverblijf of snoep op het kinderdagverblijf uit te delen. Ook bij traktaties adviseren wij de ouders om het klein, maar vooral “gezond” te houden. Traktaties in de vorm van snoep worden niet uitgedeeld.

10. Beëindiging van de plaatsing
De overeenkomst (en dus ook de plaatsing) wordt beëindigd op de dag dat het kind de vierjarige leeftijd bereikt. Een tussentijdse beëindiging van de plaatsing dient schriftelijk (met inachtneming van een maand opzegtermijn) te gebeuren.

11. Tarieven
De door de ouder/verzorger verschuldigde tarieven staan op de website van De Speelhoeve (www.despeelhoeve.nl) onder het onderwerp “Informatie » Tarieven”. De Speelhoeve heeft het recht om haar tarieven periodiek aan te passen, mede op basis van de procentuele stijging van de loonkosten volgens de CAO Kinderopvang. Een wijziging wordt u minimaal 3 maanden van te voren meegedeeld en zal vooraf besproken worden met de oudercommissie.

12. Betaling
Bij het opsturen van de plaatsingsovereenkomst is tevens een machtiging tot automatische incasso bijgevoegd. U ontvangt rond de 1e dag van de maand de factuur thuis, omstreeks de 25e van de maand haalt de kinderopvang het benodigde bedrag van uw rekening. Is dit niet mogelijk, dan kunt via de bank de factuur zelf betalen.

13. Privacy
Regelmatig zullen er foto’s en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

14. Veiligheid
Het kinderdagverblijf heeft een eigen calamiteitenplan. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn in het bezit van een EHBO diploma. Jaarlijks volgen de leidsters herhalingslessen om de kennis van de EHBO up to date te houden.

15. Hygiëne
Ouders dienen i.v.m. met de hygiëne in het kinderdagverblijf bij het betreden van de speelruimte overschoenen te dragen of hun schoenen uit te trekken. Ook de schoenen en jassen van de kinderen dienen in de hal uit- en aangetrokken te worden.

16. Speelgoed
Wij willen niet dat kinderen eigen speelgoed meenemen. Eigen speelgoed wordt over het algemeen minder snel gedeeld met andere kinderen. Bovendien kan het speelgoed niet veilig zijn voor andere kinderen.

17. Roken
Kinderdagverblijf De Speelhoeve is in zijn geheel een rookvrije omgeving.

18. Slotbepaling

Wanneer zich een geval voordoet welke niet in de Huisregels staat beschreven, zullen beide partijen in onderling overleg dit naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"