Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Oudercommissie

Kinderdagverblijf De Speelhoeve heeft een oudercommissie, welke zich tot doel stelt om, binnen het kader van de doelstellingen van het kinderdagverblijf, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast zal blijven. De oudercommissie dient als intermediair tussen het kinderdagverblijf en de ouders/verzorgers van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot:

  • het financieel beleid
  • het pedagogisch beleid
  • het personeelsbeleid
  • technische zaken en inventaris
  • de kwaliteit van dienstverlening

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit ca. 5 ouders. Nieuwe leden worden benoemd door de directie en na akkoord van de zittende oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid wordt openbaar gemaakt binnen Kinderdagverblijf De Speelhoeve, waarna iedere ouder/ verzorger zich kan aanmelden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter. De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.

Wanneer een oudercommissie een klacht heeft over de handelwijze van een kinderdagverblijf met betrekking tot de gegeven adviezen van de oudercommissie en zij het gevoel hebben dat zij hun taak niet goed kunnen uitoefenen dan kunnen zij een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie.

De oudercommissie is te bereiken via het e-mail adres: OCspeelhoeve@gmail.com

Reglement oudercommissie Speelhoeve


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"