Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor de ouder een vanzelfsprekend gegeven. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf De Speelhoeve geen vanzelfsprekend gegeven maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Door Kinderdagverblijf De Speelhoeve wordt veiligheid op verschillende manieren bekeken en opgesplitst in twee vormen.

De eerste vorm van veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, werkt de brand meldinstallatie, is het speelgoed niet kapot en ga zo maar verder.

Een veel moeilijker te controleren vorm van veiligheid ligt hem in de gedraging van personen. De meeste ongelukken zijn te wijten aan gedragingen van personen waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform de regels. Denkt u hier bijvoorbeeld aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke.

Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een risico inventarisatie veiligheid bij te houden. Kinderdagverblijf De Speelhoeve heeft hiertoe een inventarisatiemodel ontwikkeld die per vestiging per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.

Voor het registreren en bespreken van eventuele ongevallen, wordt gebruik gemaakt van een ongevallen registratieformulier. Hierin wordt genoteerd wie, wanneer en waardoor er een ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Meestal gaat het hier om kleine ongevallen. Toch is het leerzaam om van de registratie te leren en eventuele maatregelen te nemen om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Fouten in gedragingen van medewerkers kunnen moeilijk worden uitgesloten. Maar juist door deze methode van de confrontatie van eigen gedraging worden de medewerkers constant met de regels geconfronteerd.

Kinderdagverblijf De Speelhoeve toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid en bespreekt de resultaten met het team.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u de risico inventarisatie veiligheid inzien op het kinderdagverblijf

Risico-inventarisaties:

RI_Veiligheid_03-01-2017

RI_Brandveiligheid_03-01-2017

RI_Gezondheid_03-01-2017
RI_Veiligheid_25-10-2015
RI_Gezondheid_25-10-2015
RI_Brandveiligheid_25-10-2015

Gezondheidsverslag 2015
Veiligheidsverslag 2015

Protocollen met betrekking tot veiligheid en hygiëne:
Protocol Veiligheid
Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juli 2017)
Vier ogen principe Kinderdagverblijf De Speelhoeve
Hygieneprotocol KDV De Speelhoeve
Protocol Vermissing


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"